STADGAR för ISPO – Sverige

§ 1 ÄNDAMÅL

ISPO-Sverige är en nationell förening inom International Society for Prosthetics and Orthotics  (ISPO-Int), underställd ISPO-Internationals stadgar. ISPO-Sveriges ändamål är:  

a) att på det nationella planet verka för de målsättningar som framgår av ISPO Internationalsstadgar, 

b) att i enlighet med ISPO-Internationals stadgar utse representanter till International  Committeeför att där företräda svenska intressen, 

c) att handlägga medlemsärenden i enlighet med ISPO-Internationals stadgar.

§ 2 Organisation

Föreningsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.  

Styrelse

Föreningens ledning utövas av en styrelse. Denna består av minst fem ledamöter, som  årsmötet väljer. Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör  och sekreterare. 

Firmateckning

ISPO-Sverige tecknas av ordförande och kassör var för sig. 

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1/1 till 31/12.  

§ 3 Medlemskap

Förpliktelser

Medlem är skyldig att följa ISPO-Sveriges stadgar och i stadgeenlig ordning  fattade beslut.

Medlemsavgift

Medlem erlägger vid inträde i föreningen en avgift, (gällande i 12 månader) som  beslutats vid årsmöte. Till föreningen erlagda avgifter återbetalas ej.

§ 4 Föreningsmöte

Föreningsmöte kan vara årsmöte eller annat möte i föreningen.  

Kallelse

Skriftlig kallelse till föreningsmöte skickas ut till samtliga medlemmar senast tre veckor  före mötesdagen. Då särskilda skäl föreligger får kortare kallelsetid användas.

Ärendeberedning

Varje ärende, med undantag av personval, skall förberedas av styrelsen för  att kunna gå vidare till beslut på föreningsmötet.  

Röstning

Röstning och beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden  utslagsröst

Protokoll

Vid föreningsmöte skall protokoll föras. Protokollet justeras av mötesordföranden och  den eller de personer som vid varje mötestillfälle utses. Protokoll distribueras till samtliga  medlemmar.

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen inom nio månader efter verksamhetsårets utgång.
Vid  ordinarie årsmöte skall följande dagordning användas:  

 1. 1. Val av ordförande för mötet  
 2. 2. Val av sekreterare för mötet  
 3. 3. Val av justerare  
 4. 4. Upprättande av förteckning över de närvarande  
 5. 5. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna  
 6. 6. Fastställande av dagordning  
 7. 7. Redovisning och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och  balansräkning  
 8. 8. Revisionsberättelse  
 9. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
 10. 10. Fastställande av avgifter och ersättningar  
 11. 11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter  
 12. 12. Val av revisor och revisorssuppleant  
 13. 13. Val av två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 14. Motioner    

§ 5 Styrelsen

Val

Ordinarie årsmöte väljer ordförande och av årsmötet beslutat antal övriga ledamöter med en  mandatperiod om tre år i taget. Styrelsen bör ha en bred sammansättning av olika professioner  för att därigenom representera medlemmars specifika intresse- och arbetsområden. 

Utomståendes närvarorätt

Styrelsen äger rätt att adjungera en eller flera sakkunniga till  styrelsens möten. De som har adjungerats till styrelsens möten får, om styrelsen beslutar det,  delta i överläggningarna, men inte i besluten. 

Protokoll

Vid styrelsens möten skall protokoll föras. Det skall justeras av ordföranden och  ytterligare en person, som utses vid varje tillfälle. Protokollet görs därefter tillgängligt för  medlemmarna.

Beslut

Styrelsen kan fatta beslut då minst hälften av styrelseledamöterna deltar. Beslut i  styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsemötets ordförande utslagsröst.  

Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att:  

 • • leda föreningens verksamhet i överensstämmelse med föreningens stadgar och med beslut  fattade vid föreningsmöten  
 • • särskilt verka för att föreningens ändamål uppfylls  
 • • förvalta föreningens tillgångar  
 • • inom sig utse vice ordförande  
 • • inom sig utse kassör  
 • • inom sig utse sekreterare  
 • • fastställa tid och plats för föreningsmöten  
 • • årligen utarbeta en verksamhetsberättelse  
 • • räkenskaperna för föregående verksamhetsår avslutas och tillsammans med  verksamhetsberättelsen ställs till revisorns förfogande i god tid före årsmötet  
 • • upprätta preliminär föredragningslista samt förbereda ärenden till föreningsmöten   

§ 6 Revision

Ordinarie årsmöte väljer en revisor med suppleant som skall granska föreningens förvaltning och  räkenskaper. 

§ 7 Valberedning

Ordinarie årsmöte väljer två ledamöter till föreningens valberedning, varav en är  sammankallande. Valberedningen skall till nästkommande årsmöte föreslå kandidater till styrelse,  revisor och revisorssuppleant. Förslag till kandidater kan även föreslås av annan  föreningsmedlem. Förslaget skall emellertid alltid lämnas till valberedningen eller framföras på  ordinarie årsmöte.

§ 8 Ändring av stadgar

Kallelse till föreningsmöte, varvid förslag om ändring av föreningens stadgar skall behandlas,  skall utsändas senast tre veckor i förväg, varvid stadgeändringsförslaget med motivering skall  bifogas. Ändringar av föreningens stadgar skall fastställas i två på varandra följande  föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs minst  två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten.  

§ 9 Föreningens upplösning

Kallelse till föreningsmöte, där förslag om föreningen upplösning behandlas, skall skickas ut  senast tre veckor i förväg. I kallelsen skall förslaget motiveras. För att kunna besluta om  föreningens upplösning krävs antingen att samtliga närvarande medlemmar bestämmer det eller  att beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten. Vid det andra, sista mötet skall  minst tre fjärdedelar av de röstande ha röstat för föreningens upplösning. Om föreningen  upplöses skall dess kvarvarande tillgångar förvaltas på sådant sätt, att de inom 5 år kan  disponeras av ny svensk förening kopplad till ISPO-International. Inträffar inte detta, eller om  förutsättningar för detta saknas, skall medlen överlåtas på annan organisation eller  administration, som tjänar ISPO-Sveriges syften

§ 10 Övrigt

I andra frågor som inte tagits upp i stadgarna ovan gäller ISPO-Internationals stadgar.  

Revidering av stadgar vid årsmöte den 13 juni 2023  

Ordföranden:

David Rusaw

Justeras:

Hanna Löwén