Stadgar för ISPO-Sverige

 • Hem
 • Stadgar för ISPO-Sverige

STADGAR för ISPO - Sweden

§ 1 ÄNDAMÅL

ISPO – Sweden är en lokal förening till International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO), underställd ISPOs stadgar, och har till ändamål:

 1. att på det nationella planet verka för de målsättningar, som framgår av ISPOs stadgar artikel 1,
 2. att i enlighet med ISPOs stadgar, artikel 4, utse representanter i International Committee att företräda svenska intressen,
 3. att handlägga medlemsärenden i enlighet med artikel 2.4.3-4 i ISPOs stadgar samt
 4. att svara för uppbörd av medlemsavgifter till ISPO.

§ 2 Organisation

Föreningsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet.

Styrelse

Föreningens ledning utövas av en styrelse. Denna består av det antal ledamöter som årsmötet beslutar, dock minst fem. Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Firmateckning

ISPO – Sweden tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1/1 – 31/12.

§ 3 Medlemskap

Förpliktelser

Medlem är skyldig att efterkomma ISPO – Swedens stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut.

Medlemsavgift

Medlem erlägger vid inträde i föreningen årsavgift, som beslutats vid årsmöte. Till föreningen erlagda avgifter återbetalas ej.

§ 4 Föreningsmöte

Kallelse

Skriftlig kallelse till föreningsmöte skall sändas ut via styrelsen senast tre veckor före mötesdagen, därest ej särskilda skäl nödvändiggör kortare kallelsetid.

Kallelse till ordinarie årsmöte skall sändas ut senast tre veckor före mötesdagen. Om mötet samordnas med och är beroende av detaljplanering av annan konferens, kurs eller dylikt kan exakt tidpunkt och plats för mötet meddelas senare.

Ärendeberedning

Varje ärende, med undantag av personval, skall för att kunna avgöras av föreningsmötet, vara förberedda av styrelsen.

Röstning

Röstning och beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

Protokoll

Vid föreningsmöte skall protokoll föras. Protokollet justeras av mötesordföranden och den eller de personer, som vid varje mötestillfälle utses. Protokoll distribueras till samtliga medlemmar.

Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålles årligen inom nio månader efter verksamhetsårets utgång.
Vid ordinarie årsmöte skall följande dagordning iakttagas:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av justerare
 4. Upprättande av förteckning över de närvarande
 5. Fråga om mötet tillkommit efter stadgeenlig kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Redovisning och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning
 8. Revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av årsavgifter
 11. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
 12. Val av två revisorer
 13. Val av två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
 14. Motioner

§ 5 Styrelsen

Val

Ordinarie årsmöte väljer ordförande och av årsmötet beslutat antal övriga ledamöter med en mandatperiod om tre år i taget. Styrelsen ska ha en så allsidig sammansättning som möjligt för att representera medlemmars olika intresseinriktningar.

Utomståendes närvarorätt

Styrelsen äger rätt att utse en eller flera sakkunniga att delta i styrelsens sammanträden. Den som har kallats till sammanträde får, om styrelsen beslutar det, deltaga i överläggningarna, men ej i besluten.

Protokoll

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Det skall justeras av ordföranden och ytterligare en person, som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollet skall distribueras till medlemmarna.

Beslut

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av antalet styrelseledamöter deltar. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har styrelsemötets ordförande utslagsröst.

Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger att:

 • handha ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med ISPOs stadgar och av föreningsmötet fattade beslut
 • särskilt verka för att föreningens ändamål uppfylls
 • förvalta föreningens tillgångar
 • inom sig utse vice ordförande
 • inom sig utse kassör
 • inom sig utse sekreterare
 • fastställa tid och plats för föreningsmöte
 • årligen utarbeta en verksamhetsberättelse
 • tillse att räkenskaperna för föregående verksamhetsår avslutas och tillsammans med verksamhetsberättelsen ställs till revisorernas förfogande i god tid före årsmötet
 • upprätta preliminär föredragningslista samt förbereda ärenden till föreningsmöte
 • förelägga årsmötet förslag till årsavgifter

§ 6 Revision

Ordinarie årsmöte väljer två revisorer som skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper.

§ 7 Valberedning

Ordinarie årsmöte väljer två ledamöter, varav en sammankallande, att utgöra en valberedning. Valberedningen skall till nästkommande årsmöte föreslå kandidater till styrelse och revisorer. Förslag till kandidater kan även föreslås av annan än ledamot av valberedningen. Förslaget skall emellertid alltid lämnas till valberedningen eller framföras på ordinarie årsmöte.

§ 8 Ändring av stadgar

Kallelse till föreningsmöte, varvid förslag om ändring av föreningens stadgar skall behandlas, skall utsändas senast tre veckor i förväg, varvid stadgeändringsförslaget med motivering skall bifogas.

Ändringar av föreningens stadgar skall fastställas i två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

För beslut om stadgeändring erfordras minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten.

§ 9 Föreningens upplösning

Kallelse till föreningsmöte, varvid förslag om föreningen upplösning skall behandlas, skall utsändas senast tre veckor i förväg. I kallelsen skall förslaget motiveras.

För beslut avseende föreningens upplösning erfordras antingen att samtliga medlemmar förenar sig därom eller beslut fattas vid två på varandra följande föreningsmöten. Vid det möte som sist hållits skall beslut ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Om föreningen upplöses skall dess kvarvarande tillgångar deponeras på sådant sätt, att de inom 5 år kan disponeras av återinrättad svensk lokal förening till ISPO. Inträffar ej detta eller saknas förutsättningar, skall medlen överlåtas på annan organisation eller administration, som tjänar ISPO – Swedens syften.

§ 10 Övrigt

I allt varom ovan ej stadgats gäller ISPOs stadgar.

Revidering av stadgar vid årsstämma 12 Mars 2010

Ordföranden:

Kerstin Hagberg

Justeras:

Per Källvant, Göran Andersson