Om ISPO-Sverige

...lite historik

Om ISPO - Sverige

ISPO är en multidisciplinär, internationell och opolitisk organisation öppen för alla med professionellt intresse inom områden relaterade till ortoser och proteser samt rehabilitering och habilitering. Föreningen bildades 1970 och har nu vuxit till fler än 3000 medlemmar från ca 90 länder. För närvarande finns det nationella ISPO föreningar i 48 länder, men antalet ökar för varje år. Målet för ISPO´s verksamhet är att stimulera till hög kvalitet med inriktning mot klinik, utbildning, samarbete och forskning inom alla ovanstående områden.

ISPO samarbetar med och har rådgivande funktion med flera olika internationella föreningar såsom United Nations, WHO, USAID och Röda Korset. ISPO arbetar med att ta fram internationella riktlinjer samt sprida information via tidskrifter, seminarier, konsensuskonferenser, kongresser och andra utbildningsaktiviteter. Medlemskap i ISPO och deltagande i föreningens utbildningsaktiviteter och konferenser medför att personer med olika bakgrund och yrken, men med samma intresseområden, kan träffas och utbyta erfarenheter. För närvarande utgör ortopedingenjörer den största enskilda medlemsgruppen (cirka 40%). Andra medlemsgrupper är läkare, sjukgymnaster, ingenjörer, skomakare, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, tekniker och psykologer. En stor del av ISPOs utbildningsverksamhet är förlagd till utvecklingsländer med fokus att höja kunskapsnivån inom ortopedteknik på plats. Kurser arrangeras kontinuerligt i länder som Kambodja, Tanzania, Thailand, Panama, Indien, och El Salvador. I Sverige har ISPO arrangerat kurser i bland annat amputationskirurgi, protesförsörjning och polio. Senaste i augusti 2009 arrangerade ISPO-Sverige en uppskattad nordisk kurs gällande "Kliniska Utvärderingsinstrument inom Ortopedteknik".

Under år 2009-2010 genomförs omfattande revision av stadgar och arbetsrutiner inom den internationella organisationen. En stor förändring är t.ex. att huvudkontoret, som sedan 1970 har varit beläget i Köpenhamn, flyttar till Bryssel. Läs mer om detta på www.ispoweb.org Som enskild medlem i ISPO-Sverige får du den vetenskapliga tidskriften Journal of Prosthetics and Orthotics International fyra gånger/år samt information om och rabatterat avgift vid deltagande i utbildningar och konferenser. ISPO´s världskongress är den största vetenskapliga sammankomsten inom området och äger för närvarande rum vart tredje år.

ISPO Sverige bildades 1975.

ISPO SVERIGES målsättning

Vårt mål som tvärprofessionell organisation är att verka för en hög nationell kunskapsnivå inom protes- och ortosbehandling för att på bästa sätt hjälpa människor med fysisk funktionsnedsättning till ett aktivt liv och delaktighet i samhället.

Vi ska;

  • Verka för tvärprofessionellt samarbete samt stimulera till ett evidensbaserat arbetssätt.
  • Arrangera kurser och/eller konferenser för att sprida kunskap om forskning, evidensbaserade interventioner och erfarenhetsbaserad praktik.
  • Verka för att WHOs Internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) ska utgöra plattform för målformulering och kommunikation.
  • Verka för att nomenklatur enligt internationell standard (ISO) används för termer och beskrivningar inom området.
  • Verka för innovativa behandlingsmetoder.
  • Medverka till införande och användande av nationella kvalitetsregister.
  • Delta i arbete inom ISPO-International.